Trvale udržitelné hospodaření v lesích

Město Loket má všechny své lesy certifikovány systémem PEFC (www.pefc.cz). Výměra PEFC certifikovaných lesů celosvětově přesahuje 242 milionů hektarů lesů a v České republice 1,85 mil. ha, tedy více než 70 % celkové rozlohy lesů v ČR. Loketské lesy jsou certifikované již od roku 2002.

Hlavním účelem certifikace lesů je zajištění trvale udržitelného hospodaření (TUH). Princip trvale udržitelného obhospodařování lesů (Suistanable management of forests) je taková péče o lesy a lesní půdu a využívání takovým způsobem a takovou rychlostí, aby byla zachována jejich biodiverzita, produktivita, regenerační kapacita, vitalita a schopnosti plnit v současnosti i v budoucnosti všechny ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, regionální globální úrovni a to tak, aby nebyla způsobována újma jiným ekosystémům. Česká republika se k dodržování těchto standardů zavázala na 2. ministerské konferenci o ochraně evropských lesů v Helsinkách v roce 1993 (tzv. rezoluce H1).

Hlavními kritérii TUH (podle Třetí celoevropské ministerské konference na ochranu lesů v Evropě, Lisabon 1998) je:

  • Zachování a vhodné rozšiřování lesních zdrojů a jejich příspěvek ke globálním cyklům uhlíku
  • Zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů
  • Zachování a podpora produkčních funkcí lesů (dřevo a jiné produkty)
  • Zachování a odpovídající zlepšování biologické diverzity lesních ekosystémů
  • Zachování a odpovídající zlepšování ochranných funkcí (zvláště půdy a vody) při hospodaření v lesích
  • Zachování dalších sociálně – ekonomických funkcí a podmínek.

V praxi to znamená, že se správce lesa snaží, aby obnova lesa probíhala původními dřevinami, aby se snížilo na nezbytnou úroveň používání pesticidů a herbicidů nebo aby se věnovala péče zdraví a vitalitě lesů prostřednictvím pěstebních zásahů.

Trvalá udržitelnost rovněž znamená, že v lesních porostech není vytěženo více dříví, než ve skutečnosti přiroste. To znamená, že zásoba (živého rostoucího) dřeva je v lese stále stejná nebo vyšší.

Hospodařit na svěřených lesních majetcích trvale udržitelným způsobem je hlavním cílem Loketských městských lesů, s. r. o.

Přidejte se ke SVOL!

Loketské městské lesy, s. r. o.

Dvory 31
357 33 Loket

352 359 521

lesy@lesyloket.cz

jsme také na Facebooku


Karlovartsk krajiv kraj
nahoru